این ترازو امکان ذخیزه کردن وزن شما رو دارد و میتوان در اخر ماه نمودار تغییرات وزن خود را مشاهده مکنید نکته جالب توجه این است که شما میتوانید این اطلاعات رو برای 16 نفر ذخیره کنید

804
0
0

نظر کاربران

Captcha